Ištrauka iš VšĮ Pasvalio ligoninės Vidaus darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų 2019 m. birželio 20 d. vyr. gydytojo įsakymu Nr. V-182                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

8. PACIENTŲ TEISĖS LIGONINĖJE:

 

Pacientas turi teisę:

8.1.1. Gauti kokybiškas, kvalifikuotas  asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

8.1.2. Gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, numatomus tyrimus, procedūras, gydymo būdą ir jo poveikį, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų mastą, sąlygas, vietą. Analogišką informaciją apie neveiksnius asmenis turi teisę gauti jų teisiniai atstovai.

8.1.3. Susipažinti su gydymo stacionare ligos istorija, kitais medicininiais dokumentais, išskyrus kai tai iš esmės gali pakenkti jo sveikatai, sukelti pavojų gyvybei. Tokiais atvejais teikiamos informacijos apribojimus sprendžia gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas ir apie tai atžymima ligos istorijoje.

8.1.4. Gauti nemokamą asmens sveikatos priežiūros paslaugą, kompensuojamą iš valstybės biudžeto ir privalomojo sveikatos draudimo fondo 1ėšų, nustatyta LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

8.1.5. Gauti informaciją apie jo ligą, diagnostikos ir gydymo metodus, slaugą. Savo sutikimą dėl diagnostikos ir gydymo metodų bei susipažinimą su įtariama ar jau patvirtinta liga patvirtina parašu, išskyrus LR įstatymuose numatytus atvejus (vaikas, dėl amžiaus ar sveikatos negali išreikšti savo valios).              

8.1.6. Susipažinti su medicinine dokumentacija (tyrimais, gydymu). Paciento artimieji - tik pacientui sutikus (jeigu pacientas sutikimą gali išreikšti savo valia). Informaciją apie pacientą suteikia gydantis gydytojas, skyriaus vedėjas, administracija.

8.1.7. Pacientas turi teisę atsisakyti gydymo ir tyrimų.

8.1.8. Reikalauti, kad gydantis gydytojas paaiškintų įrašų ligos istorijoje reikšmę. Jei ligonio reikalavimas pagrįstas, gydytojas privalo ištaisyti, įrašyti, panaikinti, paaiškinti ar pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis ar duomenis susijusius su diagnoze, gydymu bei slauga. Jei gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tuomet apie pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas.

8.1.9. Prašyti, kad jo lėšomis būtų padaryta ligos istorijos ar kitų su jo liga susijusių dokumentų kopijos.

8.1.10. Į jo asmens sveikatos paslapties saugojimą (konfidencialumą). Asmens sveikatos paslapties kriterijai, patvirtinti SAM 1999-12-16 įsakymu Nr. 552.

8.1.11. Pasirinkti ne dėl pagrindinės ligos papildomas mokamas medicinines paslaugas ar procedūras, jei nesant kontraindikacijų, leidžia gydantis gydytojas.

 8.1.12. Atsisakyti gydymo. Pacientas negydomas prieš jo valią, išaiškinamos galimos tokio atsisakymo pasekmės pacientui ir jo artimiesiems.

 8.1.13. Jeigu yra galimybė, pasirinkti medicinos paslaugas bet kurioje kitoje gydymo įstaigoje.

 8.1.14. Konflikto, ginčo atveju dėl nekokybiškų paslaugų teikimo kreiptis į skyriaus vedėją, ligoninės administraciją, medicinos etikos komisiją, TLK medicininio audito komisiją.

  8.1.15. Apskųsti TLK medicininio audito komisijai sveikatos priežiūros įstaigą, jei asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, jų teikimo laikas neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų.

   8.1.16. Kreiptis į ligoninę dėl kompensacijos gavimo už žalą, padarytą jo sveikatai dėl ligoninės specialisto kaltės.

   8.1.17. Kreiptis į Teritorinės ligonių kasos komisiją, Valstybinę ligonių kasą, teismą dėl įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių privalomąjį sveikatos draudimą, pažeidimų.

                8.2.1. Pacientams turi būti suteiktos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl skausmo. Pacientai turi būti prižiūrimi ir numirti pagarboje.

   8.2.2. Esant galimybei, stengtis pacientui sudaryti galimybę pasirinkti gydantį gydytoją, išimtinais atvejais ir slaugytoją (atsižvelgiant į tai, kad nebūtų pažeistos kitų pacientų teisės ir nepablogėtų paslaugų kokybė).

8.2.3. Įstaigos pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ir pažiūrų.

 8.2.4. Pacientams apie jų išrašymą iš ligoninės, perkėlimą į kitą gydymo įstaigą ar kitą skyrių informuojama prieš 1 dieną (planiškai), išskyrus ekstra atvejus.

                      8.2.5. Pacientas turi būti informuojamas apie gydymo įstaigoje teikiamas paslaugas, apie gydymo įstaigos vidaus tvarkos taisykles, kiek tai susiję su jo buvimu gydymo įstaigoje. Informacija apie paciento būklę telefonu neteikiama, išskyrus atvejus, kai pacientas neriboja informacijos teikimo, tai patvirtindamas savo parašu.

9. PACIENTŲ PAREIGOS LIGONINĖJE:

 

9.1. Turėti pirminės asmens sveikatos priežiūros gydytojo, arba gydytojo specialisto, arba kitos gydymo įstaigos siuntimą konsultacijai ar stacionariniam gydymui.

9.2. Turėti sveikatos draudimo pažymėjimą, pasą, dirbantieji - socialinio draudimo pažymėjimą, savarankiškai  mokantys privalomojo sveikatos draudimo įmokas - atliktų įmokų kvitus, kitus dokumentus, suteiksiančius teisę į nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas.

9.3. Laiku susimokėti už suteiktas papildomas paslaugas.

9.4. Vykdyti gydytojų, slaugos ir kito medicinos personalo nurodymus dėl ligos (-ų) gydymo bei profilaktikos.

9.5. Pateikti, prašant gydytojui, reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą.

9.6. Informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą.

9.7. Kiek leidžia sveikatos būklė, laikytis asmens higienos reikalavimų, palaikyti švarą ir tvarką.

9.8. Gerbti kitų ligonių ramybę ir poilsį.

9.9. Nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų,  pagarbiai elgtis medicinos personalo atžvilgiu, netriukšmauti ligoninės patalpose.

9.10. Laikytis ligoninės paros režimo, ligoninės vidaus tvarkos taisyklių.

            9.11.Tausoti ir tvarkingai naudotis ligoninės inventoriumi, energetiniais resursais, neatsargiais veiksmais ar tyčia nesukelti pavojaus savo ar kitų asmenų sveikatai, gyvybei, materialinėmis vertybėmis.

9.12. Apie pastebėtus pavojus ar nesklandumus pranešti ligoninės personalui.